Make your own free website on Tripod.com

012     YOLDAKİ PARALAR – TP :

 

                  Banka şubelerinin, gerek Genel Müdürlük ile gerekse kendi aralarında, kendi memurlarını kullanarak "grup nakli" şeklinde yaptıkları para nakilleri, Merkez Bankası ve diğer bankalar aracılığıyla gönderdikleri "havaleler" ile "posta çekleri" kullanmak suretiyle çıkardıkları Türk parası grupların kaydedildiği bir hesaptır. Grubun çıkarılış şekline göre ayrı yardımcı hesaplarda izlenen ‘YOLDAKİ PARALAR’ aktif nitelikli olup grubu çıkaran şubece kullanılır. Bu hesap Genel Müdürlüğe devredildiğinden dolayı yıl sonunda bakiye vermez.

 

                  Şubelerarası yapılan grup nakillerinde, grubu gönderen şube amir sıfatı ile borç dekontu çıkartmaktadır. Grubu alan şube borç dekontuna istinaden (27.07.1998 tarih ve 79 no.lu Uygulama) “7184 Kasa Hesabı Borç / (Lehdar) Şubeler Cari Hesabı Alacak Fiş Kesilmesi” işlem adımını kullanarak 290 ŞCH-TP’ na alacak vererek hesabı tasfiye eder. Aynı gün içinde alınıp verilen gruplarda bu hesap kullanılmaz. Ancak, aynı gün grubu alan şubenin dekontu şubeye gelmezse grup bedelleri bu hesapta takip edilir.

 

                  Aynı gün içinde alınıp verilen gruplarda; grubu çıkaran şube 290 ŞCH-TP hesabına borç, 010 KASA-TP hesabına alacak kaydı yapar. Grubu aynı gün alan şube borç dekontuna istinaden 280.999 hesabına borç, 290 ŞCH-TP hesabına alacak kaydı ile 010 KASA-TP hesabına borç, 280.999 hesabına alacak kaydeder.

 

                  (19.09.1996 tarih ve 15664 no.lu sirküler, 24.10.1996 tarih ve 15695 no.lu sirküler) Şehirlerarası grup nakillerinde; şubeler 10 milyar TL’ ye kadar olan nakillerini 2 banka personeli refakatinde tek araçla, 10 milyar TL’ yi aşan grup nakillerini ise grup arabası olan yerlerde grup arabası ile, olmayan yerlerde ise bağlı olunan Bölge Müdüründen izin almak kaydıyla uygun araçla yapacaklardır. Grup nakilleri Müdür arabası veya Müdüre tahsis edilmiş hizmet arabası (her 7,5 km için 1 lt. normal benzin hesabıyla paralı yol ücreti ve köprü geçiş ücreti dahil ödeme yapılır, başka herhangi bir ödeme yapılmaz) ile de yapılabilir ve grup nakli için harcanan benzin şubelere tahsis edilen benzin limitinin dışında tutulur. Grup nakli ile ilgili görüşmelerin gizlilik prensibi içinde sürdürülmesine kesinlikle uyulmalıdır.

 

                  Yurtiçi bankalardaki hesaplarımızdan havale sureti ile yapılan para nakillerinde, havaleyi çıkaran şube bu hesabın ilgili yardımcı hesabına borç, 392.03 ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR-TP/Dekontu Beklenen Muameleler hesabına alacak kaydeder. İlgili bankanın dekontuna istinaden 392.03 ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR-TP/Dekontu Beklenen Muameleler hesabına borç, ilgili banka hesabına alacak verilir. TCMB’ ye gönderilen havalelerde de aynı işlem uygulanır.

 

                  Havaleyi alan şubenin dekontu geldiğinde 290 ŞCH-TP’ na borç kaydedilerek bu hesap tasfiye edilir. Yurtiçi bankalardan kasa yoluyla yapılan havalelerde ise bu hesaba borç, kasa hesabına alacak verilir.

 

 

012.00  YURTİÇİ HAVALELER :

 

                  Havalenin TCMB veya diğer bankalar vasıtasıyla (EFT) gönderilmesi halinde aşağıdaki alt hesaplar kullanılır.

 

012.000    TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

 

 

012.001    DİĞER :

 

                  EFT yapmak suretiyle gerçekleştirilen bütün grup nakillerinde bu hesap kullanılır.

 

                  (05.08.1997 tarih ve 64 no.lu Uygulama) “1535 Gelen EFT İhbarının Girişi/Onaylanması” işlem adımı ile şubelerde müşteri adına beklenen EFT, şubelerce yurt içi bankalar veya TCMB vasıtasıyla yapılan grup bedelleri için bilgi girişi yapılır. Bilgi girişi Fon Yönetimi Müdürlüğü’ ne anında ulaştığından ayrıca ihbara gerek yoktur. İşlem adımı otomatik olarak muhasebe hareketi yaratmaz.

 

                  Şubelerce yapılan EFT ihbarlarına göre Fon Yönetimi Müdürlüğü’ nce günlük para hareketleri düzenlenmekte ve pozisyon alınmaktadır. Bu yüzden, EFT işleminin ihbarının mümkün olan en kısa zamanda yapılması ile bu paranın Bankamıza gelir getirisi sağlanmış olur. Aksi takdirde, bu paranın gelir getirisi para piyasaları saat 16:00’ da kapandığı için ertesi iş gününe sarkmış olur.

 

                  Grup naklinin muhasebeleşmesi; Yapılan ihbarın ardından bu hesaba borç,

 

a) Para kasadan çıkıyorsa 010 (“7178 Muhasebe Hesabı Borç/Kasa Hesabı Alacak Fiş Kesilmesi” işlem adımından),

b) Para yurt içi bankalarda ise 022 (“7175 Muhasebe Hesabı Borç/Muhasebe Hesabı Alacak Fiş Kesilmesi” işlem adımından),

c) Para TCMB’ de ise 020 (“7175 Muhasebe Hesabı Borç/Muhasebe Hesabı Alacak Fiş Kesilmesi” işlem adımından) hesaba alacak fişi düzenlenir.

 

                  Bu hesapta bekleyen grup tutarı, Fon Yönetimi Müdürlüğü’ nce yapılacak işlemin ardından ON-LİNE olarak kendiliğinden kapanır ve muhasebe kaydı otomatik olarak oluşur. Yani, 290 hesaba borç, bu hesaba alacak kaydedilir. EFT ile yapılan grup nakillerinde başka muhasebe hesaplarının kullanılması halinde şube kayıtlarında mutabakatsızlık oluşur.

 

                  “1581 EFT Araştırma” işlem adımı ile şubeye gelen (ihbarı yapılmış olsun veya olmasın) tüm transferi görmek mümkündür.

 

                  “1582 EFT Olarak 3. Şahsa Gelen Havalenin Hesaba Yatırılması” işlem adımı ile kullanıcı tarafından EFT numarasının girilmesiyle bilgilerin ekrana yansımasından sonra, müşteri hesabının özellikleri de girilerek yapılacak kontrollerin ardından verilecek onayla birlikte 394.01 hesabın alacağında bekleyen EFT tutarı (394.01 hesaba borç, müşteri mevduat hesabına alacak kaydedilerek) mevduat hesabına aktarılır. Gelen EFT online değilde OFF-LİNE olarak bildirilirse, 1582 işlem adımının yerine, “1182 (LEHDAR) ŞCH Borç/Vadesiz Hesap Alacak Fiş Kesilmesi” işlem adımı ile müşterinin hesabına EFT tutarı aktarılır.

 

                  (06.11.1997 tarih ve 16102 sayılı Sirküler) Şube EFT ihbarının girişini yapmamışsa, EFT tutarının bir günlük faiz getirisi kadar tutar Fon Yönetimi Müdürlüğü’ nce şubelere borç dekont edilir ve bu tutar şubelerde otomatik olarak 880.02 hesaba borç, 290 hesaba alacak şeklinde muhasebeleşir.

 

012.01  YURT DIŞI HAVALELER

012.02  YURT İÇİ POSTA ÇEKLERİ

012.03  YURT DIŞI POSTA ÇEKLERİ

012.04  GRUP NAKİLLERİ