Make your own free website on Tripod.com

013    YOLDAKİ PARALAR – YP :

 

                  012 no.lu hesap için yapılan açıklama, Türk parası yerine yabancı paranın esas alınması kaydıyla, bu hesap için de geçerlidir. Hesap sabit fiyat üzerinden çalıştığı için, dönem sonlarında evalüasyon işleminden geçirilerek bakiyesi Türk parasına dönüştürülür.

 

                  ( 25.11.1997 tarih ve 7823 no.lu Sirküler ) Şubelerimizin kasalarında bulunan fazla efektiflerin değerlendirilmesi veya şubelerimizin ihtiyaç duydukları efektifin temin edilmesi biçimi Fon Yönetimi Müdürlüğü’ nce kararlaştırılır.

 

                  Fon Yönetimi Müdürlüğü’ nce verilecek bilginin ardından gerekli muhasebeleştirme ve amir şube sıfatıyla dekont çıkartılması işlemi Dış İşleri Müdürlüğü’nce yerine getirilir. Dış İşleri Müdürlüğü’ nce çıkartılan dekont, işlemin mahiyetini belirtir açıklama ile birlikte şubelerimizde “9612 Online Mesaj Bilgileri” işlem adımından izlenebilir.

 

                  Şubelerimiz 9612 no.lu işlem adımından elde ettikleri bilgilerden yola çıkarak gerekli mahsup fişini keserler. Eğer, başka bankalardan (muhabirden) şube ihtiyacı olarak efektif alınması halinde; şubeler “4187 Muhasebe Hesabı Borç / (Lehdar) ŞCH Alacak Fiş Kesilmesi” işlem adımından 011 EFEKTİF DEPOSU (TCMB: 9394) hesabına borç ve 291 ŞCH-YP hesabına alacak vererek muhasebeleştirirler. Eğer, başka bankalar (muhabir) üzerinden ihtiyaç fazlası efektifin devri halinde; şubeler “4189 (Lehdar) ŞCH Borç / Muhasebe Hesabı Alacak Fiş Kesilmesi” işlem adımından 291 ŞCH-YP hesabına borç ve 011 EFEKTİF DEPOSU (TCMB: 10394) hesabına alacak vererek muhasebeleştirirler. 291 ŞCH-YP hesabı için istatistik kodu kullanılmayacaktır.

 

013.00  YURT İÇİ HAVALELER

013.01  YURT DIŞI HAVALELER

013.02  YURT İÇİ POSTA ÇEKLERİ

013.03  YURT DIŞI POSTA ÇEKLERİ

 

 

013.04  GRUP NAKİLLERİ :

 

                  YP grup nakillerinde kasasından para çıkan şube amir şube sıfatıyla, grup nakli ile birlikte “4106 Karşı Şubeye Gönderilen Efektif Çıkışı” işlem adımından borç dekontu düzenler. Borç dekontları grup bedeli ile birlikte şubeye teslim edilir. Grup bedelini alan şube de “4112 Karşı Şubeden Gelen Efektifin Girişi” işlem adımından grup bedelinin girişini yapar.

 

                  Aynı gün içinde alınıp verilen gruplarda; grubu çıkaran şube 291 ŞCH-YP hesaba borç, 011 EFEKTİF DEPOSU hesabına alacak kaydı yapar. Grubu aynı gün alan şube ise borç dekontuna istinaden 011 EFEKTİF DEPOSU hesabına borç, 291 ŞCH-YP hesabına alacak kaydeder.